ห้วยทราย วุฒิฌาน, ทองคำ วิศิษฎ์, และ เขียวเขิน สันติสิทธิ์. 2022. “การพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยที่เกิดจากคลินิกทันตกรรมโดยอาศัยการมีส่วนร่วม วิทยาลัยการสาธารณสุขแห่งหนึ่ง สถาบันพระบรมราชชนก: The Development of Dental Clinic Waste Management System through a Participatory Process College of Public Health, Praboromarajchanok Institute”. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 7 (1). Samutsongkhram, Thailand:57-70. https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS/article/view/213.