อุชัย เสาวคนธ์, ชุมกาแสง ภัทรสุดา, รัตนะวงษา นพรัตน์, และ คำหอมกุล ฐาปกรณ์. 2021. “ความเข้มข้นของฝุ่นละอองภายในป้อมตำรวจจราจรบริเวณถนนรังสิต – นครนายก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ: Dust Concentration Inside the Traffic Police Booth on Rangsit-Nakhonnayok Road, Thanyaburi District, Pathumthani Province and Health Risk Assessment”. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 6 (1). Samutsongkhram, Thailand:12-25. https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS/article/view/252.