มนุษย์ มัสยา, แสงวิเชียร สรรใจ, ฟักคำ ศุภะลักษณ์, และ แก้วคล้าย ชะเอม. 2021. “การศึกษาตำรานวดจุดวัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร: A Study of Ratchasittharam Temple’s Trigger Point Scripture in Bangkok Yai District, Bangkok”. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 6 (1). Samutsongkhram, Thailand:51-62. https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS/article/view/255.