แก้วเวียงเดช ชฎารัตน์, วระโพธิ์ บัวสอน, เนาว์ศรีสอน พรรณยุพา, มีแก้ว วราพร, และ ทองอันตัง ชนิกา. 2021. “การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายหญิงตั้งครรภ์ ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด โรงพยาบาลอำนาจเจริญ: Development of a Discharge Planning Model for Pregnant Women With Preterm Labor, Amnatcharoen Hospital”. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 6 (1). Samutsongkhram, Thailand:77-89. https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS/article/view/257.