เพียรจริง ปริศนา. 2021. “การใช้สเตียรอยด์ฮอร์โมนในการเกษตร การตกค้างในอาหาร และสิ่งแวดล้อม”. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 6 (1). Samutsongkhram, Thailand:90-110. https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS/article/view/258.