ศรีวงค์ษา คำรน. 2023. “แนวทางการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ของประชากรวัยทำงานในจังหวัดสมุทรสงคราม”. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 8 (1). Samutsongkhram, Thailand:56-69. https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS/article/view/263.