[1]
เมฆวิมล กิ่งแก้ว ว., “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากอาการปวดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อพังผืด: An Analytical Study of the Impact Caused by the Myofascial Pain Syndrome: MPS”., JAHS, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 12–29, ส.ค. 2016.