[1]
วุฒิ ส. และ กิตติโชติพาณิชย์ บ., “ความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการให้บริการคลินิกครรภ์เสี่ยงสูง โรงพยาบาลราชวิถี: Satisfaction of Customers with High Risk Pregnancy Clinic Services, Rajavithi Hospital”, JAHS, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 43–58, ส.ค. 2017.