[1]
สุคง อ., จันทร์หอม เ., สุขดี ธ., และ แก้วคล้าย ด., “ Srinakharinwirot University”., JAHS, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 1–11, ส.ค. 2018.