[1]
แจ่มจิตรตรง ช. และ สำโรงทอง ร., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลิน (ชนิดที่ 2) ในชุมชนชนบทของประเทศไทย: Factors Associated with Stress among Type 2 Diabetic Patients in a Rural Thai Community”, JAHS, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 54–66, ก.ค. 2019.