[1]
ชูสุทน ศ., หิรัญวัฒนกุล พ., และ กลางคาร ส., “การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม: Delvelopment of Health Promotion Model among Elderly though Community Participation in Bang Nok Khwaek sub - district Municipality, Bang Khonthi, Samut Songkram”, JAHS, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 40–56, มิ.ย. 2022.