[1]
ห้วยทราย ว., ทองคำ ว., และ เขียวเขิน ส., “การพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยที่เกิดจากคลินิกทันตกรรมโดยอาศัยการมีส่วนร่วม วิทยาลัยการสาธารณสุขแห่งหนึ่ง สถาบันพระบรมราชชนก: The Development of Dental Clinic Waste Management System through a Participatory Process College of Public Health, Praboromarajchanok Institute”, JAHS, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 57–70, มิ.ย. 2022.