[1]
มนุษย์ ม., แสงวิเชียร ส., ฟักคำ ศ., และ แก้วคล้าย ช., “การศึกษาตำรานวดจุดวัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร: A study of Ratchasittharam Temple’s Trigger Point Scripture in Bangkok Yai District, Bangkok”, JAHS, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 51–62, ก.ย. 2021.