[1]
แก้วเวียงเดช ช., วระโพธิ์ บ., เนาว์ศรีสอน พ., มีแก้ว ว., และ ทองอันตัง ช., “การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายหญิงตั้งครรภ์ ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด โรงพยาบาลอำนาจเจริญ: Development of a Discharge Planning Model for Pregnant Women with Preterm Labor, Amnatcharoen Hospital”, JAHS, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 77–89, ก.ย. 2021.