[1]
ศรีวงค์ษา ค., “แนวทางการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ของประชากรวัยทำงานในจังหวัดสมุทรสงคราม”, JAHS, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 56–69, มิ.ย. 2023.