เมฆวิมล กิ่งแก้ว ว. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากอาการปวดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อพังผืด: An Analytical Study of the Impact Caused by the Myofascial Pain Syndrome: MPS”. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 1, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2016, น. 12-29, https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS/article/view/106.