ยอดศิรจินดา ส. “ผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าร่วมกับการใช้ยาต่อระดับน้ำตาลในเลือด และการสูญเสียการรับความรู้สึกที่เท้าในผู้สูงอายุเป็นเบาหวานชนิดที่ 2: Effects of Foot Reflexology Combined With Medication on Blood Sugar and Sensory Loss on the Foot in Older Adults With Type 2 Diabetes”. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 2, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2017, น. 15-33, https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS/article/view/120.