วุฒิ ส., และ กิตติโชติพาณิชย์ บ. “ความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการให้บริการคลินิกครรภ์เสี่ยงสูง โรงพยาบาลราชวิถี: Satisfaction of Customers With High Risk Pregnancy Clinic Services, Rajavithi Hospital”. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 2, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2017, น. 43-58, https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS/article/view/122.