สุคง อ., จันทร์หอม เ., สุขดี ธ., และ แก้วคล้าย ด. “ Srinakharinwirot University”. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 3, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2018, น. 1-11, https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS/article/view/135.