แจ่มจิตรตรง ช., และ สำโรงทอง ร. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลิน (ชนิดที่ 2) ในชุมชนชนบทของประเทศไทย: Factors Associated With Stress Among Type 2 Diabetic Patients in a Rural Thai Community”. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 4, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2019, น. 54-66, https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS/article/view/178.