ชูสุทน ศ., หิรัญวัฒนกุล พ., และ กลางคาร ส. “การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม: Delvelopment of Health Promotion Model Among Elderly Though Community Participation in Bang Nok Khwaek Sub - District Municipality, Bang Khonthi, Samut Songkram”. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 40-56, https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS/article/view/212.