ห้วยทราย ว., ทองคำ ว., และ เขียวเขิน ส. “การพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยที่เกิดจากคลินิกทันตกรรมโดยอาศัยการมีส่วนร่วม วิทยาลัยการสาธารณสุขแห่งหนึ่ง สถาบันพระบรมราชชนก: The Development of Dental Clinic Waste Management System through a Participatory Process College of Public Health, Praboromarajchanok Institute”. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 57-70, https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS/article/view/213.