อุชัย เ., ชุมกาแสง ภ., รัตนะวงษา น., และ คำหอมกุล ฐ. “ความเข้มข้นของฝุ่นละอองภายในป้อมตำรวจจราจรบริเวณถนนรังสิต – นครนายก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ: Dust Concentration Inside the Traffic Police Booth on Rangsit-Nakhonnayok Road, Thanyaburi District, Pathumthani Province and Health Risk Assessment”. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 6, ฉบับที่ 1, กันยายน 2021, น. 12-25, https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS/article/view/252.