มนุษย์ ม., แสงวิเชียร ส., ฟักคำ ศ., และ แก้วคล้าย ช. “การศึกษาตำรานวดจุดวัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร: A Study of Ratchasittharam Temple’s Trigger Point Scripture in Bangkok Yai District, Bangkok”. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 6, ฉบับที่ 1, กันยายน 2021, น. 51-62, https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS/article/view/255.