แก้วเวียงเดช ช., วระโพธิ์ บ., เนาว์ศรีสอน พ., มีแก้ว ว., และ ทองอันตัง ช. “การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายหญิงตั้งครรภ์ ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด โรงพยาบาลอำนาจเจริญ: Development of a Discharge Planning Model for Pregnant Women With Preterm Labor, Amnatcharoen Hospital”. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 6, ฉบับที่ 1, กันยายน 2021, น. 77-89, https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS/article/view/257.