เพียรจริง ป. “การใช้สเตียรอยด์ฮอร์โมนในการเกษตร การตกค้างในอาหาร และสิ่งแวดล้อม”. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 6, ฉบับที่ 1, กันยายน 2021, น. 90-110, https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS/article/view/258.