ศรีวงค์ษา ค. “แนวทางการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ของประชากรวัยทำงานในจังหวัดสมุทรสงคราม”. วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 56-69, https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS/article/view/263.