กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2023): วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Journal of Allied Health Sciences Suan Sunandha Rajabhat University Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy