วารสารมนุษยสังคมศาสตร์ https://he04.tci-thaijo.org/index.php/MSKJ <p><strong>วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร</strong></p> <p>วารสารมนุษยสังคมศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่นำเสนอองค์ความรู้ ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะที่เป็นความคิดริเริ่มและนวัตกรรม นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การศึกษา การบริหารธุรกิจ ภาษา ศิลปะ ดนตรี การแสดง วัฒนธรรม และสหวิทยาการอื่น ๆ เป็นต้น</p> <p><strong> </strong></p> <p><strong>กำหนดการเผยแพร่</strong></p> <p>วารสารมนุษยสังคมศาสตร์เริ่มจัดทำและตีพิมพ์วารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2566 โดยกำหนดการเผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ ประกอบด้วย</p> <p> ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน</p> <p> ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - มิถุนายน</p> <p> ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน</p> <p> ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม</p> th-TH knowscape2023@gmail.com (บริษัท โนสเคป จํากัด) knowscape2023@gmail.com (บริษัท โนสเคป จํากัด) Sun, 07 Jan 2024 21:22:30 +0700 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 การท่องเที่ยวฮาลาลของไทยในโอกาสหลังวิกฤตโควิด 19 https://he04.tci-thaijo.org/index.php/MSKJ/article/view/396 <p>การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ประเทศไทยสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ ในทุกกลุ่มนักเที่ยวที่มาจากประเทศต่างๆจะมีนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวมุสลิมร่วมอยู่ด้วยรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศมุสลิมโดยตรง โดยเฉพาะอย่างการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศซาอุดีอาระเบียส่งผลเชิงบวกอย่างมากต่อการพลิกฟื้นการท่องเที่ยวของไทย ที่มีกำลังซื้อโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศมุสลิมมีแนวโน้มเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งการเดินทางกับกลุ่มเพื่อน การเดินทางคนเดียว และการเดินทางกับครอบครัว ซึ่งส่วนมากนิยมเดินทางด้วยจุดประสงค์เพื่อ การพักผ่อน การสัมผัสประสบการณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นประเด็นหนึ่งที่รัฐบาลควรให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยววิถีฮาลาล (Halal Tourism) เป็นหนึ่งในประเภทการท่องเที่ยวที่มีการเติบโตและได้รับความสนใจจากหลาย ๆ ประเทศที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของโลก การที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยผู้ประกอบธุรกิจุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตของชาวมุสลิมตามหลักการของศาสนาอิสลาม เพื่อจะได้ผลิตสินค้าหรือบริการได้อย่างตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม</p> บัญญัติ ทิพย์หมัด, มนูญ โต๊ะอาจ Copyright (c) 2024 วารสารมนุษยสังคมศาสตร์ https://he04.tci-thaijo.org/index.php/MSKJ/article/view/396 Sun, 31 Dec 2023 00:00:00 +0700 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารอีสาน ในเขตเทศบาลเมืองนครพนมหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 https://he04.tci-thaijo.org/index.php/MSKJ/article/view/401 <p>เป้าหมายของงานวิจัยนี้ คือ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารอีสานในเขตเทศบาลเมืองนครพนมหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยปรับใช้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการและระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณด้วยการสำรวจกลุ่มผู้บริโภคตัวอย่างชาวไทยจำนวน 400 ตัวอย่างที่ใช้เคยบริการร้านอาหารอีสานในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกร้านอาหารอีสานของผู้บริโภค 5 อันดับแรก คือ ปัจจัยด้านองค์ประกอบทางกายภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสะอาด (4.180) ปัจจัยด้านกระบวนการในการให้บริการ (4.135) ปัจจัยด้านราคาอาหารที่ชัดเจน (4.130) องค์ประกอบทางกายภาพที่เกี่ยวกับบรรยากาศภายในร้าน และการออกแบบร้านอาหารให้มีอากาศถ่ายเทที่ดี สรุปได้ว่า หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้บริโภคให้ความสำคัญในการเลือกใช้บริการร้านอาหารอีสานจากองค์ประกอบทางกายภาพและคุณภาพการให้บริการของบุคลากร โดยข้อสรุปจากผลการวิจัยดังกล่าวผู้ประกอบการสามารถนำไปเป็นข้อมูลเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนำปรับใช้กับแนวคิดการออกแบบสินค้าและบริการร้านอาหารเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เพื่อเพิ่มโอกาสในความสำเร็จด้านการแข่งขันและลดความเสี่ยงในการลงทุนอันจะส่งผลถึงโอกาสและแนวโน้มในการประสบความสำเร็จในธุรกิจบริการ</p> นางสาววิไรรัตน์ สังทองหลาง, นางสาวจารุวรรณ ใบอุดม, ปรีดารี ศิริรัตน์ Copyright (c) 2024 วารสารมนุษยสังคมศาสตร์ https://he04.tci-thaijo.org/index.php/MSKJ/article/view/401 Sun, 31 Dec 2023 00:00:00 +0700 สัมมาชีพของนักการเมืองไทย https://he04.tci-thaijo.org/index.php/MSKJ/article/view/378 <p>ปัญหาด้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ปัญหาด้านความขัดแย้ง และปัญหาด้านการใช้อำนาจ ปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาของนักการเมืองไทย มีสาเหตุมาจาก ความอยากได้ผลประโยชน์ อยากมีความเป็นอยู่เกินกำลัง <br />อยากเป็นผู้ที่อยู่เหนือคนอื่น ความคิดประทุษร้าย การอาฆาตผูกพยาบาท การจองเวร ความหลง ความมัวเมา <br />ยึดติด ถือตัว การยุติปัญหาดังกล่าวให้สิ้นสุดถือเป็นการหาทางออก ด้วยการ (1) เห็นในทางที่ใช่ (2) คิดในทางที่ชอบ (3) พูดไปตามกรอบ (4) รอบคอบการกระทำ (5) เลี้ยงชีพสุจริต (6) เพียรพิชิตทนทำ (7) ระลึกรู้จดจำ (8) ตั้งมั่นคำปฏิญาณเป็นการสร้างสัมมาชีพของนักการเมืองไทยให้เกิดขึ้นในสังคมตามแนวทางพระพุทธศาสนา</p> พระครูใบฎีกา ณัฐกิต มหิสฺสโร (อนุรักษ์ตระกูล) Copyright (c) 2024 วารสารมนุษยสังคมศาสตร์ https://he04.tci-thaijo.org/index.php/MSKJ/article/view/378 Sun, 31 Dec 2023 00:00:00 +0700 การวิเคราะห์บทเพลง ชะตาชีวิต บทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร https://he04.tci-thaijo.org/index.php/MSKJ/article/view/230 <p>บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอประวัติเพลงชะตาชีวิตและสังคีตลักษณ์ เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก มุ่งเน้นนำเสนอ องค์ประกอบ หน่วยย่อยต่าง ๆ โดยใช้หลักการทฤษฎีดนตรีแจ๊ส<br />เป็นเครื่องมือ พบว่า บทเพลงชะตาชีวิต เป็นบทเพลงที่นิพนธ์ในรูปแบบเพลงบลูส์ 12 ห้อง อยู่ในบันไดเสียง C Blues ลักษณะทางทำนองมีประโยคเพลง 3 ประโยค แบบการถามตอบ โมทีฟ 5 ลักษณะ ได้แก่ a b c d e โดยพบโมทีฟชุด a b เป็นทำนองต้นแบบ การประสานเสียง มีการใช้คอร์ดดอมินันท์เซเว่นเป็นหลักมีการดำเนินคอร์ดแบบ I7 - IV7 - V7 - I7 และมีคอร์ดประดับประดาในบางจุด หน้าที่คอร์ดมีความสัมพันธ์กับ Tonic, Pre-Dominant, Dominant เอกลักษณ์ที่โดดเด่น คือ การใช้โน้ตครึ่งเสียง ส่งผลให้เพลงมีคุณค่าในวิชาการดนตรี</p> อัศวิน นาดี, ศุภวัฒน์ ทองนำ Copyright (c) 2024 วารสารมนุษยสังคมศาสตร์ https://he04.tci-thaijo.org/index.php/MSKJ/article/view/230 Sun, 31 Dec 2023 00:00:00 +0700 การปรับตัวของครูปฐมวัยในยุค BANI WORD https://he04.tci-thaijo.org/index.php/MSKJ/article/view/390 <p>This academic article aims to prepare early childhood educators for the era of rapid and uncertain changes in the BANI WORLD. It focuses on supporting and promoting the educators' ability to adapt and develop appropriate skills in the face of rapid and uncertain changes. The article covers various aspects, such as developing technological skills for early childhood educators to understand and effectively utilize technology in the teaching process. It also emphasizes continuous learning and lifelong learning to ensure educators understand the importance of personal development and learning in their daily lives. Additionally, the article highlights the importance of developing communication skills and information access skills for early childhood educators, enabling them to effectively access information and knowledge in the digital era. It promotes non-linear and systemic learning approaches, encouraging educators to see the bigger picture and the interconnectedness of problems and knowledge. Furthermore, it supports early childhood educators in working collaboratively with others in uncertain and complex ways, enabling them to effectively collaborate with individuals who have different perspectives and ideas. Early childhood educators who are adaptable in the BANI WORLD will be leaders and learners who continuously develop themselves. They will embrace and adapt to rapid changes, and be prepared to face new challenges and obstacles that may arise in the current world. Moreover, they will serve as inspirations and sources of abilities for students entering the BANI WORLD, empowering them and nurturing their potential.</p> นรินทร์ รินพนัสสัก, นัสวรรณ ใจมั่น, ราชาวดี สุขภิรมย์ Copyright (c) 2024 วารสารมนุษยสังคมศาสตร์ https://he04.tci-thaijo.org/index.php/MSKJ/article/view/390 Sun, 31 Dec 2023 00:00:00 +0700