[1]
ตั้งสุพพัตกุล อ. และ อนันตริยกุล ช. 2023. ผลการใช้สื่อวีดิทัศน์ต่อการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยที่มารับบริการให้ยาระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและการผ่าตัดแผลเล็กที่คลินิกประเมินผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี. วารสารโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา. 11, 33 (ธ.ค. 2023), 5–16.