ตั้งสุพพัตกุล อ. .; อนันตริยกุล ช. . ผลการใช้สื่อวีดิทัศน์ต่อการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยที่มารับบริการให้ยาระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและการผ่าตัดแผลเล็กที่คลินิกประเมินผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี. วารสารโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา, [S. l.], v. 11, n. 33, p. 5–16, 2023. Disponível em: https://he04.tci-thaijo.org/index.php/PPHJ/article/view/942. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.