ตั้งสุพพัตกุล อุไรวรรณ, และ อนันตริยกุล ชนากานต์. 2023. “ผลการใช้สื่อวีดิทัศน์ต่อการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยที่มารับบริการให้ยาระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและการผ่าตัดแผลเล็กที่คลินิกประเมินผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี”. วารสารโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 11 (33):5-16. https://he04.tci-thaijo.org/index.php/PPHJ/article/view/942.