[1]
ตั้งสุพพัตกุล อ. . และ อนันตริยกุล ช. ., “ผลการใช้สื่อวีดิทัศน์ต่อการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยที่มารับบริการให้ยาระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและการผ่าตัดแผลเล็กที่คลินิกประเมินผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี”, Phahol Hosp J, ปี 11, ฉบับที่ 33, น. 5–16, ธ.ค. 2023.