ตั้งสุพพัตกุล อ. ., และ อนันตริยกุล ช. . “ผลการใช้สื่อวีดิทัศน์ต่อการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยที่มารับบริการให้ยาระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและการผ่าตัดแผลเล็กที่คลินิกประเมินผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี”. วารสารโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา, ปี 11, ฉบับที่ 33, ธันวาคม 2023, น. 5-16, https://he04.tci-thaijo.org/index.php/PPHJ/article/view/942.