https://he04.tci-thaijo.org/index.php/RASISALAI/issue/feed Journal of Secondary Health Science 2024-03-03T11:18:21+07:00 Anusorn Karaket anusorn.9915@gmail.com Open Journal Systems <p><strong>ข้อมูลวารสาร</strong><strong> (Information)</strong></p> <p><strong>วารสารการสาธารณสุขทุติยภูมิ (ISSN Online: XXX-XXX) </strong>จัดทำขึ้นโดยงานพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม โรงพยาบาลราษีไศล เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานการจัดการองค์ความรู้ ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านระบบสุขภาพกับภาคีองค์กร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดรับบทความวิชาการทั้งภายในโรงพยาบาลราษีไศล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและภายนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p><strong>วัตถุประสงค์</strong></p> <ol> <li>เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลราษีไศลและหน่วยงานสาธารณสุขภายนอกองค์กร</li> <li>เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของนักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข</li> <li>เพื่อจัดให้มีวารสารวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐาน</li> <li>เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของงานพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม โรงพยาบาลราษีไศลและหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร</li> </ol> <p><strong>รูปแบบของวารสาร</strong></p> <ol> <li>รูปลักษณะวารสารวิชาการทั่วไป สอดแทรกรูปภาพบ้างในส่วนที่ไม่ใช้เนื้อหาวิชาการโดยตรง</li> <li>จัดทำปีละ 2 ฉบับเป็นราย 6 เดือน มีกำหนดออกคือปลายเดือน มิถุนายนและธันวาคม ของแต่ละปี</li> <li>มีขนาดเล่ม 21.0 x 28.7 ชม. ความหนาไม่เกิน 200 หน้า โดยเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal)</li> </ol> <p> </p> https://he04.tci-thaijo.org/index.php/RASISALAI/article/view/862 คณะกรรมการวารสารการสาธารณสุขทุติยภูมิ (Journal of Secondary Health Science) 2024-03-03T11:18:21+07:00 Anusorn Karaket anusorn.9915@gmail.com <p>คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม โรงพยาบาลราษีไศล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพผ่านกระบวนการเรียนรู้งานวิชาการ การวิจัยและคิดค้นนวัตกรรม และเพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข จึงจัดทำวารสาร <strong>วารสารการสาธารณสุขทุติยภูมิ</strong> <strong>(</strong><strong>Journal of Secondary Health Science</strong><strong>)</strong> เพื่อให้การขับเคลื่อนด้านการเผยแพร่ผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณ 2567 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้</p> 2024-03-03T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2024 Journal of Secondary Health Science https://he04.tci-thaijo.org/index.php/RASISALAI/article/view/852 คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (Information) 2024-02-28T16:05:23+07:00 Anusorn Karaket anusorn.9915@gmail.com <p>วารสารการสาธารณสุขทุติยภูมิ จัดทำขึ้นโดยงานพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม โรงพยาบาลราษีไศล เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานการจัดการองค์ความรู้ ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านระบบสุขภาพกับภาคีองค์กร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข</p> 2024-02-28T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2024 Journal of Secondary Health Science