(1)
ไพศาลสุขวิทยา ธ.; ไทยใหม่ ส.; ศิริพิพัฒนมงคล น. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะแพ้อาหารในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์. Thai J Pediatr 2024, 63, 118-135.