(1)
พิทักษ์กรณ์ ร. ปัจจัยพยากรณ์การเกิดโรคปอดอักเสบรุนแรงจากโรคโควิด-19 ในเด็กโรงพยาบาลปัตตานี. Thai J Pediatr 2024, 63, 47-57.