ไพศาลสุขวิทยา ธ.; ไทยใหม่ ส.; ศิริพิพัฒนมงคล น. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะแพ้อาหารในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์. วารสารกุมารเวชศาสตร์, [S. l.], v. 63, n. 1, p. 118–135, 2024. Disponível em: https://he04.tci-thaijo.org/index.php/TJP/article/view/765. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.