พิทักษ์กรณ์ ร. ปัจจัยพยากรณ์การเกิดโรคปอดอักเสบรุนแรงจากโรคโควิด-19 ในเด็กโรงพยาบาลปัตตานี. วารสารกุมารเวชศาสตร์, [S. l.], v. 63, n. 1, p. 47–57, 2024. Disponível em: https://he04.tci-thaijo.org/index.php/TJP/article/view/797. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.