ไพศาลสุขวิทยา ธีรยา, ไทยใหม่ สุชฎาวีร์, และ ศิริพิพัฒนมงคล นันทนา. 2024. “คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะแพ้อาหารในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์”. วารสารกุมารเวชศาสตร์ 63 (1):118-35. https://he04.tci-thaijo.org/index.php/TJP/article/view/765.