พิทักษ์กรณ์ รชยา. 2024. “ปัจจัยพยากรณ์การเกิดโรคปอดอักเสบรุนแรงจากโรคโควิด-19 ในเด็กโรงพยาบาลปัตตานี”. วารสารกุมารเวชศาสตร์ 63 (1):47-57. https://he04.tci-thaijo.org/index.php/TJP/article/view/797.