[1]
พิทักษ์กรณ์ ร., “ปัจจัยพยากรณ์การเกิดโรคปอดอักเสบรุนแรงจากโรคโควิด-19 ในเด็กโรงพยาบาลปัตตานี”, Thai J Pediatr, ปี 63, ฉบับที่ 1, น. 47–57, มี.ค. 2024.