ไพศาลสุขวิทยา ธ., ไทยใหม่ ส., และ ศิริพิพัฒนมงคล น. “คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะแพ้อาหารในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์”. วารสารกุมารเวชศาสตร์, ปี 63, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, น. 118-35, https://he04.tci-thaijo.org/index.php/TJP/article/view/765.