พิทักษ์กรณ์ ร. “ปัจจัยพยากรณ์การเกิดโรคปอดอักเสบรุนแรงจากโรคโควิด-19 ในเด็กโรงพยาบาลปัตตานี”. วารสารกุมารเวชศาสตร์, ปี 63, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, น. 47-57, https://he04.tci-thaijo.org/index.php/TJP/article/view/797.