(1)
บุญเลิศ น. การศึกษาคุณภาพระบบการส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี. JCKR 2021, 1, 27-40.