บุญเลิศ น. การศึกษาคุณภาพระบบการส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี. วารสารวิชาการและการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช, Ratchaburi, Thailand, v. 1, n. 2, p. 27–40, 2021. Disponível em: https://he04.tci-thaijo.org/index.php/jckr/article/view/59. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.