มั่นใจจริง ส. ระดับพฤติกรรมด้านสุขภาพ ตามหลัก 3อ. 2ส.และพฤติกรรมสุขอนามัยของประชาชนแต่ละกลุ่มวัย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2563. วารสารวิชาการและการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช, Ratchaburi, Thailand, v. 1, n. 1, p. 99–111, 2021. Disponível em: https://he04.tci-thaijo.org/index.php/jckr/article/view/79. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.