บุญเลิศ นันทวดี. 2021. “การศึกษาคุณภาพระบบการส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี”. วารสารวิชาการและการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 1 (2). Ratchaburi, Thailand:27-40. https://he04.tci-thaijo.org/index.php/jckr/article/view/59.