มั่นใจจริง สายันต์. 2021. “ระดับพฤติกรรมด้านสุขภาพ ตามหลัก 3อ. 2ส.และพฤติกรรมสุขอนามัยของประชาชนแต่ละกลุ่มวัย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2563”. วารสารวิชาการและการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 1 (1). Ratchaburi, Thailand:99-111. https://he04.tci-thaijo.org/index.php/jckr/article/view/79.