[1]
บุญเลิศ น., “การศึกษาคุณภาพระบบการส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี”, JCKR, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 27–40, ก.ค. 2021.